Užsienio brokerio atstovybė

Eksporto būdai | Lnks

Draudimo brokerių rūmų įstatai 1. Bendroji dalis 1. Draudimo brokerių rūmai yra asociacija, vienijanti visus draudimo brokerius bei įgyvendinanti draudimo brokerių savivaldos principus.

kurie yra tarpininkai ir prekiautojai ishimoku strategija dvejetainiams parinktims

Draudimo brokerių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais ir savo įstatais. Draudimo brokerių rūmai laikomi įsteigti nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Kurie Forex brokeriai Jums labiausiai tinka?

Draudimo brokerių rūmai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą ir simboliką. Pagal savo prievoles Draudimo brokerių rūmai atsako savo turtu ir neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o Draudimo brokerių rūmų nariai neatsako už Draudimo brokerių rūmų prievoles.

Draudimo brokerių rūmų buveinė: Vytenio g. Sprendimą keisti Draudimo brokerių rūmų buveinės adresą priima visuotinis draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas. Apie Draudimo brokerių rūmų buveinės adreso pakeitimą paskelbiama Draudimo brokerių rūmų interneto užsienio brokerio atstovybė www.

Atsiliepimai apie UAB draudimo brokerio "Finsaltas" Alytaus filialas

Pakeisto buveinės adreso registravimą teisės aktų nustatyta tvarka prezidiumo pavedimu organizuoja administracija. Draudimo brokerių rūmų finansiniai metai yra kalendoriniai metai nuo sausio 1 d.

Draudimo brokerių rūmai įsteigti neribotam laikui. Veiklos tikslai, funkcijos, užsienio brokerio atstovybė 2. Pagrindinis Draudimo brokerių rūmų tikslas - įgyvendinti draudimo brokerių savivaldą, koordinuoti savo narių veiklą, siekiant užtikrinti nepriekaištingą draudimo brokerių paslaugų teikimą, gerinti draudimo brokerių užsienio brokerio atstovybė aplinką bei sąlygas.

  • Kaip užsidirbti krūvą pinigų
  • Geriausias brokeris investavimui į ETF Lietuvoje - BALTIC MUSTACHE
  • Вэйнамонд в состоянии сообщить мне такие вот факты, но, понимаешь, как-то непохоже, чтобы он сам ясно понимал их значение, И мне кажется, что хоть он и отдает себе отчет в происходящем, но вот интерпретировать его совершенно не способен.
  • Kriptovaliutų investicijų apžvalgos

Draudimo brokerių rūmų pagrindinės funkcijos: 2. Draudimo brokerių rūmų uždaviniai: 2. Draudimo brokerių rūmų narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su užsienio įmonėmis bei asociacijomis skatinimas; 2. Draudimo brokerių rūmų narių teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose, įgyvendinant draudimo brokerių rūmų tikslus; 2. Įstatuose numatytų funkcijų įgyvendinimui Draudimo brokerių rūmai turi šias teises: 2.

Draudimo brokerių rūmų narių teisės ir pareigos 3. Draudimo brokerių rūmų nariais gali būti tik asmenys, išlaikę draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, turintys nepriekaištingą reputaciją ir nustatyta tvarka davę draudimo brokerio priesaiką.

Asmenys, išlaikę draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą, į Draudimo brokerių rūmų narius priimami Draudimo brokerių prezidiumo sprendimu, gavus šių asmenų prašymą, jų pasirašytą draudimo brokerio priesaiką ir patvirtinimą, kad jie yra nepriekaištingos reputacijos.

Prezidiumo posėdis dėl naujų narių priėmimo turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kiekvieno draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino dienos, jei ne vėliau kaip per 15 dienų po egzamino nors vienas egzaminą išlaikęs asmuo pateikia raštišką prašymą Draudimo brokerių rūmų prezidiumui dėl priėmimo į Draudimo brokerių rūmų narius. Draudimo brokeris pašalinamas iš Draudimo brokerių rūmų užsienio brokerio atstovybė visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka esant rašytiniam draudimo brokerio užsienio brokerio atstovybė, draudimo brokeriui mirus, Žvakidės strategija brokerių rūmų garbės teismo siūlymu ar jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių draudimo brokeris negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.

Iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo draudimo brokerį išbraukia Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas. Draudimo brokerių rūmų narių teisės: 3.

Eksporto būdai | Lnks

Naudojimosi Draudimo brokerių rūmų teikiamomis paslaugomis ir atlyginimo už Draudimo brokerių rūmų teikiamas paslaugas tvarką nustato Draudimo brokerių rūmų prezidiumas; 3. Naudojimosi Draudimo brokerių rūmų sukaupta informacija tvarką nustato Draudimo brokerių rūmų prezidiumas; 3.

Draudimo brokerių rūmų narių pareigos: 3. Draudimo brokerių rūmų valdymas ir organai 4. Draudimo brokerių rūmų sc kriptovaliuta yra visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas, prezidiumas ir administracija. Visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas, toliau - "visuotinis susirinkimas", yra aukščiausias Draudimo brokerių rūmų organas. Prezidiumas ir administracija yra Draudimo brokerių rūmų valdymo organai.

Visuotinis susirinkimas turi šias teises: 4. Eilinį Visuotinį susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos šaukia ir organizuoja Draudimo brokerių rūmų prezidiumas, toliau - ,prezidiumas". Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti sušaukiamas tik prezidiumo iniciatyva, taip pat administracijos vadovo iniciatyva šių įstatų 4.

Neeilinis visuotinis susirinkimas sušaukiamas užsienio brokerio atstovybė sprendimu, išskyrus šių įstatų 4. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą paskelbiamas Draudimo brokerių rūmų interneto tinklalapyje pamm investicinis dienoraštis.

Eksporto būdai Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje Tarpininkų savoje šalyje paslaugomis paprastai naudojasi įmonės, kurios tik pradeda užsienio ekonominę veiklą. Netiesioginiam eksportui reikia mažesnių investicijų nereikia gaišti užmezgant ryšius su užsienio partneriais, išlaikyti prekybos personalo užsienyje, tirti užsienio rinkosbe to, jis susijęs su mažesne rizika. Tačiau daugeliu atvejų netiesioginis eksportas susijęs su atsitiktiniu pardavimu galutiniams vartotojams užsienyje. Tarpininkų funkcijas atlieka įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis yra užsienio prekybos  operacijos, arba įmonių asociacijos, kurie specializuojasi užsienio prekyboje.

Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: 4. Draudimo brokerių rūmų buveinė; 4. Iki visuotinio susirinkimo likus ne mažiau kaip 20 dienų, Užsienio brokerio atstovybė brokerių rūmų nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su visais turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, paskelbiant juos Draudimo brokerių rūmų interneto tinklalapyje www.

Kartu su pasiūlymu įtraukti papildomus klausimus į darbotvarkę turi būti pateikiami siūlomų sprendimų projektai. Prezidiumas įtraukia į darbotvarkę siūlomus klausimus ir paskelbia papildytą susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlytus sprendimų projektus Draudimo brokerių rūmų interneto tinklapyje www.

Neįvykus visuotiniam susirinkimui, prezidiumo sprendimu šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas. Pranešimas apie pakartotinio visuotinio susirinkimo sušaukimą paskelbiamas Draudimo brokerių rūmų interneto tinklapyje www. Pakartotinis visuotinis susirinkimas užsienio užsienio brokerio atstovybė atstovybė ne anksčiau, kaip praėjus 5 dienoms, ir ne vėliau, kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos.

Visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik darbotvarkės klausimais, paskelbtais šių įstatų 4. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Pakartotinio susirinkimo atveju netaikomos šių įstatų 4. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Draudimo brokerių rūmų narių.

Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių draudimo brokerių skaičius yra užsiregistravusių dalyvauti visuotiniame susirinkime draudimo brokerių skaičius, nustatomas visuotinio susirinkimo pradžioje pagal visuotinio susirinkimo dalyvių registracijos sąrašų duomenis. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja mažiau kaip pusė Draudimo brokerių rūmų narių, jis laikomas neįvykusiu. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas, vyr.

Jei šie asmenys nėra Draudimo brokerių rūmų nariai, jie susirinkime dalyvauja be balso teisės. Prezidiumo sprendimu ar prezidiumui pritarus dalyvauti visuotiniame susirinkime gali būti kviečiami ir kiti asmenys. Dėl kitų asmenų dalyvavimo siūlymai prezidiumui teikiami raštu užsienio brokerio atstovybė vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos. Klausimą dėl kitų asmenų dalyvavimo prezidiumas privalo išspręsti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos.

Draudimo brokerių rūmų narys turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoti įgaliojimą atstovauti jį visuotiniame susirinkime arba sudaryti sutartį dėl balsavimo teisės perleidimo. Įgaliojimas gali būti išduodamas ar balsavimo teisės gali būti perleidžiamos tik kitam Draudimo brokerių rūmų nariui.

Pakartotiniam Draudimo brokerių mainų demonstracinė sąskaita atidaryta narių visuotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

Kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą.

Nekilnojamojo turto brokeris O. Striukas: ką reikia žinoti prieš perkant būstą

Išskyrus šių įstatų 4. Renkant Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narius, kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys turi balsų skaičių, lygų renkamų Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narių skaičiui. Iškeltų kandidatų į Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narius skaičius turi būti didesnis, negu numatyta išrinkti prezidiumo narių.

Laurynas gegužės 28 - O kaip myriad capital?

Balsus Draudimo brokerių rūmų narys paskirsto savo nuožiūra už tiek kandidatų, kiek turi būti išrinkta prezidiumo narių. Kiekvienam kandidatui galima skirti vieną balsą. Negaliojančiais laikomi balsavimo biuleteniai, kuriais balsuojama už daugiau kandidatų, nei yra bendras balsavimo metu renkamų Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narių skaičius. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai užsienio brokerio atstovybė, yra daugiau nei laisvų vietų Draudimo brokerių rūmų prezidiume, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

Kaip skirstomi Forex brokeriai

Visuotinio susirinkimo sprendimai šių įstatų 4. Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniam susirinkimui pirmininkauja susirinkimo išrinktas susirinkimo pirmininkas. Iki susirinkimo pirmininko išrinkimo susirinkimui pirmininkauja Draudimo brokerių rūmų prezidentas. Jeigu Draudimo brokerių rūmų prezidentas susirinkime nedalyvauja, visuotiniam susirinkimui iki susirinkimo pirmininko išrinkimo pirmininkauja Draudimo brokerių rūmų viceprezidentas.

Jei Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime nedalyvauja nei Draudimo brokerių rūmų prezidentas, nei Draudimo brokerių rūmų viceprezidentas, Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniam susirinkimui susirinkimo pirmininko išrinkimo pirmininkauja vyriausias amžiumi susirinkime dalyvaujantis draudimo brokeris.

Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio susirinkimo svarstomus klausimus protokoluoja jo išrinktas sekretorius sekretoriatas. Sekretoriato narių skaičių nustato susirinkimas.

Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo Draudimo brokerių rūmų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius sekretoriato pirmininkas susirinkimui pasibaigus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visuotinio narių susirinkimo dienos.

darbo paieška internete be priedų liumenų kriptovaliuta

Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Tarp visuotinių susirinkimų Draudimo brokerių rūmų veiklai vadovauja prezidiumas. Septynis prezidiumo narius ir Draudimo brokerių rūmų prezidentą ketverių metų laikotarpiui slaptu balsavimu renka visuotinis Draudimo brokerių rūmų užsienio brokerio atstovybė.

Jeigu renkami pavieniai prezidiumo nariai vietoje atsistatydinusių, atšauktų ar kitais pagrindais netekusių įgaliojimų prezidiumo nariųjie renkami tik iki veikiančio prezidiumo kadencijos pabaigos.

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariu gali būti Draudimo brokerių rūmų narys, turintis ne mažesnį kaip trejų metų draudimo brokerio profesinės veiklos stažą.

užsienio brokerio atstovybė slaptų variantų strategija

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narys, viceprezidentas ar prezidentas, pašalintas iš Užsienio brokerio atstovybė brokerių rūmų narių, netenka Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nario ir Draudimo brokerių rūmų prezidento ar užsienio brokerio atstovybė įgaliojimų nuo pašalinimo iš Darbas internete mažas pajamas brokerių rūmų narių dienos.

Išrinkto Draudimo brokerių rūmų prezidiumo pirmasis posėdis šaukiamas po daugiau kaip pusės prezidiumo narių duomenų įregistravimo Juridinių asmenų registre, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių duomenų įregistravimo. Jei Draudimo brokerių rūmų prezidentas nėra išrinktas ar jo duomenys nėra įregistruoti Juridinių asmenų registre, išrinkto Draudimo brokerių rūmų prezidiumo pirmąjį posėdį privalo sušaukti vyriausias amžiumi Juridinių asmenų registre įregistruotas išrinkto Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narys.

Draudimo brokerių rūmų prezidiumas savo funkcijas atlieka šiuose įstatuose nustatytą laiką arba iki tol, kol bus išrinktas naujas prezidiumas, bet ne ilgiau kaip iki prezidiumo kadencijos pabaigos metais užsienio brokerio atstovybė eilinio visuotinio susirinkimo. Jeigu prezidiumo kadencija pasibaigia, o per eilinį visuotinį narių susirinkimą prezidiumas neišrenkamas, taip pat tais atvejais, kai prezidiumo narių lieka mažiau kaip pusė, neeilinį visuotinį susirinkimą užsienio brokerio atstovybė ar pavieniams prezidiumo nariams ir, jei reikalinga, prezidentui išrinkti turi sušaukti Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas.

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo narys ar prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs prezidiumą ir administracijos vadovą.

Juridinio asmens paieška

Iš pareigų atsistatydinęs Draudimo brokerių rūmų prezidentas lieka Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariu, jei atsistatydinimo pareiškime nenurodo kitaip.

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nario ar Draudimo brokerių rūmų prezidento atsistatydinimas įsigalioja atsistatydinimo pareiškime nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip po užsienio brokerio atstovybė dienų nuo atsistatydinimo pareiškimo pateikimo Draudimo brokerių rūmų prezidiumui ir administracijos vadovui.

  • Platformos darbui su dvejetainiais parinktimis
  • Draudimo brokerių rūmai - Įstatai
  • Lengvi pinigai nieko nedarydami
  • Juridinio asmens paieška | VĮ Registrų centras
  • Reikejo parduoti buta Vilniuje man esant Australijoje
  • Nepastovus spredas arba komisiniai mokesčiai Prekiauja su klientu Tiltas tarp kliento ir likvidumo tiekėjo Sandorius išveda į tarpbankinę valiutos rinką Nustato kainas pats Kainas nustato likvidumo rinkos dalyviai Pozicijų užsakymai yra užpildomi brokerio nuožiūra Automatinis įvykdymas, be jokių kainos keitimų Automatinis įvykdymas, be jokių kainos keitimų Rodo rinkos gilumą Yra daug temų ir diskusijų, kad visi Forex brokeriai yra blogiečiai ir norintys išsunkti iš jūsų paskutinius pinigus, tačiau dauguma brokerių tiesiog nori sudaryti jums tinkamas prekybos sąlygas, ir pelnytis iš komisinių.

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariui ar prezidentui atsistatydinus ar kitu pagrindu netekus savo įgaliojimų, artimiausiame Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime likusiam kadencijos laikui renkamas naujas prezidiumo narys ar prezidentas.

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo kompetencijai priklauso: 4. Draudimo brokerių rūmų prezidiumas nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Draudimo brokerių rūmų veiklą pateikimo užsienio brokerio atstovybė nariams tvarką, privalo laiku rengti visuotinius narių susirinkimus ir sudaryti visuotinių narių susirinkimų darbotvarkes, pateikti visuotiniams narių susirinkimams reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

Prezidiumas privalo šių įstatų 4. Draudimo brokerių rūmų prezidentas: 4. Draudimo brokerių rūmų prezidiumas iš prezidiumo narių renka draudimo užsienio brokerio atstovybė rūmų viceprezidentą. Draudimo brokerių rūmų viceprezidentas laikinai eina Draudimo brokerių rūmų užsienio brokerio atstovybė pareigas Draudimo brokerių rūmų prezidentui atsistatydinus ar negalint eiti savo pareigų dėl kitų priežasčių, iki naujo Draudimo brokerių rūmų prezidento išrinkimo ir jo duomenų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

1. Admiral Invest

Prezidiumo nariai privalo saugoti Draudimo brokerių rūmų konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidami šias pareigas ir įstatymų bei šių įstatų nustatyta tvarka atsako už šios konfidencialios informacijos paviešinimą, atskleidimą ar praradimą. Draudimo brokerių rūmų konfidencialios informacijos sąrašą tvirtina prezidiumas.

Administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas, vienasmenis Draudimo užsienio brokerio atstovybė rūmų valdymo organas, kurį skiria ir atšaukia prezidiumas.

Administracijos vadovas: 4. Draudimo brokerių rūmų vardu sudaro sandorius, išskyrus: 4. Draudimo brokerių rūmų turto investavimo, perleidimo, nuomos; 4. Draudimo brokerių rūmų turto įkeitimo ir hipotekos; 4. Šių įstatų 4. Už savo darbą administracijos vadovas atsiskaito Draudimo brokerių rūmų prezidiumui.

Klientų atsiliepimai

Ataskaitų teikimo tvarką ir periodiškumą nustato prezidiumas. Administracijos vadovas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Draudimo brokerių rūmams padarytą žalą dėl netinkamo savo pareigų vykdymo. Draudimo brokerių rūmų lėšų šaltiniai ir finansinės veiklos kontrolė 5. Draudimo brokerių rūmų lėšų šaltiniai yra: 5. Visuotiniam susirinkimui nusprendus atlikti Draudimo brokerių rūmų finansinės atskaitomybės tikrinimą, jį atlieka susirinkimo išrinkta audito įmonė.

Finansinės ir kitokios paramos teikimo tvarka 6. Draudimo brokerių užsienio brokerio atstovybė finansinės ir kitokios paramos teikimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paramai gautas lėšas ir turtą Draudimo brokerių rūmai gali užsienio brokerio atstovybė tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti.

darbo metodai, kaip užsidirbti pinigų internete

Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka 7. Pakeisti ar papildyti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka 8. Visuotinių susirinkimų sprendimai ir prezidiumo posėdžių priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti visus Draudimo brokerių rūmų narius, paskelbiami Draudimo brokerių rūmų užsienio brokerio atstovybė tinklapyje www.

Dokumentų ir kitos informacijos apie Draudimo brokerių rūmų veiklą pateikimo nariams tvarka 9.

Gyvenu užsienyje. Kaip parduoti butą Lietuvoje?

Kiekvienas Draudimo brokerių rūmų narys turi teisę šių įstatų nustatyta tvarka susipažinti su Draudimo brokerių rūmų dokumentais, išskyrus šiuose įstatuose nurodytas išimtis. Draudimo brokerių rūmų narys, norėdamas susipažinti su Draudimo brokerių rūmų dokumentais, raštu pateikia prašymą Draudimo įdėtos parinktys rūmų administracijos vadovui, nurodydamas dokumentus, su kuriais nori susipažinti.

Jei dokumentuose yra asmens duomenų, prašant leisti su jais susipažinti turi būti nurodomas ir teisėtas susipažinimo su šiais pamm sąskaitos tarpininkų sąrašas tikslas.

Draudimo brokerių rūmų narys, prašantis pateikti susipažinti Draudimo brokerių rūmų dokumentus ar šių įstatų nurodytais atvejais padaryti Draudimo brokerių rūmų dokumentų kopijas, privalo atlyginti Draudimo brokerių užsienio brokerio atstovybė šių dokumentų pateikimo susipažinimui ir kopijavimo kaštus.

Draudimo brokerių rūmų dokumentų pateikimo susipažinti ir kopijų parengimo įkainius nustato Draudimo brokerių rūmų prezidiumas. Jei Draudimo brokerių rūmų narys reikalauja pateikti susipažinti Draudimo brokerių rūmų dokumentų originalus, administracijos vadovas, įvertinęs konkrečias aplinkybes ir reikalaujamų pateikti dokumentų svarbą, turi teisę imtis protingų saugos priemonių užtikrinant pateikiamų susipažinti dokumentų saugumą susipažinimo metu.

Išlaidos tokioms saugumo priemonėms įtraukiamos į dokumentų pateikimo susipažinti kaštus.

Forex brokeriai: kaip išsirinkti tinkamą?

Administracijos vadovas šių įstatų 9. Šių dokumentų priedų, kuriuose yra asmens duomenų išskyrus asmenų vardus, pavardes, Draudimo brokerių rūmų organų narių ar darbuotojų pareigas ir draudimo brokerių pažymėjimų numeriuskopijos nėra daromos. Draudimo brokerių rūmų narių sąrašus ir kitus Draudimo brokerių rūmų dokumentus, kurie yra paskelbti Draudimo brokerių rūmų interneto tinklapyje www.

Šie duomenys ar dokumentai papildomai nėra teikiami ar kopijuojami. Asmens duomenis sudaranti informacija ir užsienio brokerio atstovybė, kuriuose ši informacija yra, pateikiami susipažinti ir kopijuojami tik tais atvejais, kai tai leidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Su informacija, pripažinta Draudimo brokerių rūmų konfidencialia informacija, turi teisę susipažinti Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariai, administracijos vadovas, Draudimo brokerių garbės teismo nariai kiek tai reikalinga jų funkcijų vykdymuitaip pat kiti asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Draudimo brokerių rūmų prezidiumas.

Šie asmenys privalo saugoti gautą Draudimo kaip įvesti vk žetonu rūmų konfidencialią informaciją. Už Draudimo brokerių rūmų konfidencialios informacijos atskleidimą ar praradimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Asmenys, nesutinkantys su Draudimo brokerių rūmų prezidiumo priimtu sprendimu, turi teisę kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka.

Taip pat perskaitykite