Opciono skilimo greitis.

opciono skilimo greitis

opciono skilimo greitis

Šiuo Susitarimu sukuriama Bendrijos bei jos valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos asociacija. Šios asociacijos tikslai yra: - suteikti politiniam dialogui tinkamą pagrindą ir taip sudaryti sąlygas Šalims plėtoti glaudžius politinius santykius, - padėti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai plėtoti savo ekonominį ir tarptautinį bendradarbiavimą, ypač padėti jai derinti savo teisės aktus su Bendrijos teisės aktais, - skatinti darnius ekonominius santykius ir palaipsniui sukurti Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos laisvąją prekybos zoną, - skatinti regionų opciono skilimo greitis visose šiame Susitarime nustatytose srityse.

Šis Susitarimas yra sudaromas ir įgyvendinamas vadovaujantis Bendrijos pozicija regionų klausimais, kuri apibrėžta m.

Tarybos išvadose, ir atsižvelgiant į atskirų regiono valstybių laimėjimus. Šis įsipareigojimas — tai pagrindinis veiksnys, lemiantis Šalių santykių ir bendradarbiavimo plėtojimą, kuris padeda stiprinti regiono stabilumą. Asociacija visiškai įgyvendinama per daugiausia dešimties metų pereinamąjį opciono skilimo greitis, kuris yra padalytas į du etapus. Šio padalijimo į etapus tikslas — palaipsniui įgyvendinti Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo nuostatas ir pirmojo etapo metu daugiausia dėmesio skirti III, V, VI ir VII antraštinėse dalyse nurodytoms sritims.

Pagal straipsnį įsteigta Stabilizavimo ir asociacijos taryba reguliariai svarsto, kaip yra taikomas šis Susitarimas ir kaip Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija vykdo teisines, administracines, institucines ir ekonomines reformas atsižvelgdama į preambulę ir šiame Susitarime nustatytus bendruosius principus. Praėjus ketveriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizavimo ir asociacijos taryba įvertina padarytą pažangą bei priima sprendimą dėl antrojo etapo bei jo trukmės, taip pat dėl to, ar reikia keisti antrąjį etapą reglamentuojančių nuostatų turinį.

Priimdama pastarąjį sprendimą ji atsižvelgia į minėto svarstymo rezultatus. Šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyti etapai netaikomi IV antraštinei daliai.

opciono skilimo greitis

Jis vyksta tuo pačiu metu kaip ir Europos Sąjungos bei Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos draugiškų ryšių atkūrimas, stiprina jį ir padeda kurti glaudžius solidarumo ryšius bei naujas Šalių tarpusavio bendradarbiavimo formas.

Politiniu dialogu pirmiausia siekiama: - labiau suvienodinti Šalių nuomones tarptautiniais klausimais ir ypač tais klausimais, kurie gali turėti Šalims didelį poveikį, - skatinti regionų bendradarbiavimą ir gerų kaimyniškų santykių plėtojimą, - skatinti vienodą požiūrį į saugumą ir stabilumą Europoje, įskaitant regionus, kuriems taikoma Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika. Ministrų lygmeniu politinis dialogas vyksta Stabilizavimo ir asociacijos taryboje, kuri apskritai yra atsakinga už visus klausimus, kuriuos Šalys gali pateikti jai svarstyti.

Jei Šalys prašo, politinis dialogas taip pat gali vykti tokiais būdais: - jei būtina, rengiant vyresniųjų pareigūnų, atstovaujančių, viena vertus, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, ir, kita vertus, Europos Sąjungos ir Komisijos pirmininkams, susitikimus, - visiškai išnaudojant visų diplomatinių kanalų, veikiančių tarp Šalių, galimybes, įskaitant atitinkamus kontaktus trečiosiose šalyse, Jungtinėse Tautose, ESBK ir kituose tarptautiniuose forumuose, - bet kokiu kitu būdu, kuris padėtų stiprinti, plėtoti opciono skilimo greitis skatinti šį dialogą.

Bendrija taip pat per savo techninės pagalbos programas remia projektus, susijusius su regionų arba tarpvalstybiniais klausimais. Jeigu Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ketina stiprinti savo bendradarbiavimą su viena opciono skilimo greitis 12—14 straipsniuose minimų valstybių, ji informuoja Bendriją ir jos valstybes nares bei konsultuojasi su jomis pagal X antraštinės dalies nuostatas. Pagrindiniai šios konvencijos elementai būtų: - politinis dialogas, - laisvosios prekybos zonos tarp Šalių įkūrimas, laikantis atitinkamų PPO nuostatų, - abipusės nuolaidos darbuotojų judėjimo, įsisteigimo, paslaugų teikimo, einamųjų mokėjimų ir kapitalo judėjimo srityje, kurių lygis atitinka šiame Susitarime nustatytą lygį, - nuostatos dėl bendradarbiavimo kitose srityse, neatsižvelgiant į tai, ar joms taikomas šis Susitarimas, ir sąžiningiausi dvejetainiai variantai — teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

kokie yra dvejetainių opcionų savininkų pranašumai

Jei reikia, šioje konvencijoje numatomos nuostatos dėl reikiamų institucinių mechanizmų sukūrimo. Ši konvencija dėl regionų bendradarbiavimo pasirašoma per dvejus metus bent nuo antro stabilizavimo ir asociacijos susitarimo įsigaliojimo.

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pasirengimas pasirašyti šią konvenciją bus vienas veiksnių, lemsiančių tolesnį Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir ES santykių plėtojimą.

Toks bendradarbiavimas turėtų atitikti šio Susitarimo principus ir tikslus. Tokios konvencijos tikslas — palaipsniui pasiekti, kad dvišaliai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir tos šalies santykiai reikiamu mastu atitiktų Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir tos šalies santykius.

22004A0320(03)

Steigdamos šią zoną jos atsižvelgia į konkrečius toliau nustatytus reikalavimus. Prekės, kuriomis Šalys prekiauja, klasifikuojamos pagal kombinuotąją prekių nomenklatūrą. Bazinis už kiekvieną produktą imamas muitas, kuris vėliau bus mažinamas taip, kaip nustatyta šiame Susitarime, yra muitas, erga omnes faktiškai taikomas dieną prieš pasirašant šį Susitarimą.

Dvejetainiai optiniai variantai Kaip užsidirbti pinigų iš dvejetainių variantų pradedančiajam ir nerizikuojant. Dvejetainiai optiniai variantai Ko gero, visi, kurie bent kartą galvojo apie galimybę užsidirbti pinigų internete, domėjosi prekyba ir dvejetainiais opcionais.

Jei pasirašius šį Susitarimą tarifai sumažinami erga omnes pagrindu, ypač jeigu jie sumažinami po derybų dėl opciono skilimo greitis tarifų Pasaulio prekybos organizacijoje, tada tokie sumažinti muitai nuo sumažinimo dienos pakeičia šio straipsnio 3 dalyje nurodytą bazinį muitą. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija praneša viena kitai apie atitinkamus savo opciono skilimo greitis muitus.

Ką pradedantysis turi žinoti apie dvejetainius variantus

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktams, išvardytiems Kombinuotosios nomenklatūros 25—97 skirsniuose, išskyrus produktus, išvardytus Sutarties dėl žemės ūkio GATT I priedo 1 dalies ii punkte. Šalys prekiauja produktais, nurodytais Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje, laikydamosi tos sutarties nuostatų.

Muitai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktų importui opciono skilimo greitis Bendriją panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktų importo į Bendriją kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinamos šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.

Muitai Bendrijos kilmės produktų, išskyrus I opciono skilimo greitis II prieduose išvardytus produktus, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui. Muitai Bendrijos kilmės opciono skilimo greitis, išvardytų I priede, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją palaipsniui mažinami laikantis tokių terminų: - pirmųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d.

Ты же знаешь, что Компьютеру уже известно все, что произошло в этом зале. И все-таки я считаю это необходимым,-- вежливо, но упрямо проговорил Олвин.

Muitai Bendrijos kilmės prekių, išvardytų II priede, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją palaipsniui mažinami ir panaikinami priede nurodytais terminais. Bendrijos kilmės produktų importo į Buvusiąją Jugoslavijos Respublikos Makedoniją kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinamos šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.

Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus eksportui taikomus muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus. Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus eksporto kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones. Stabilizavimo ir asociacijos taryba tam tikslui teikia rekomendacijas.

Šio skyriaus nuostatos taikomos prekybai Bendrijos arba Opciono skilimo greitis Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktais. Sąvoka "žemės ūkio ir žuvininkystės produktai" reiškia produktus, išvardytus Kombinuotosios nomenklatūros 1—24 skirsniuose ir Sutarties dėl žemės ūkio GATT, I priedo 1 dalies ii punkte.

Ši sąvoka apima žuvį ir žuvininkystės produktus, išvardytus 3 skirsnyje, pozicijose irsubpozicijoseir ex [2]. Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną Bendrija panaikina visus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomas Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importui.

Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomas Bendrijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importui. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina opciono skilimo greitis muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žemės ūkio produktų, išskyrus, ir pozicijose nurodytus produktus, importui.

opciono skilimo greitis geriausias turtas dvejetainiuose opcionuose

Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skirsniuose išvardytiems produktams, kuriems pagal Bendrąjį muitų tarifą numatyta taikyti ad valorem muitus ir specifinį muitą, panaikinama tik ad valorem muito dalis. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: a panaikina muitus, taikomus tam tikrų Opciono skilimo greitis kilmės žemės opciono skilimo greitis produktų, išvardytų IV a priede, importui; b panaikina muitus, taikomus tam tikrų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų, išvardytų IV b priede, importui, atsižvelgdama į tame priede nurodytas kiekvieno produkto tarifines kvotas.

Produktų kiekiui, viršijančiam tarifines kvotas, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija palaipsniui mažina muitus tame priede kiekvienam produktui nurodytais terminais; c palaipsniui sumažina muitus, taikomus tam tikrų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų, išvardytų IV c priede, importui, atsižvelgdama į tarifines kvotas ir tame priede kiekvienam produktui nurodytus terminus.

Prekybos priemonės, taikytinos vyno ir alkoholio produktams, bus opciono skilimo greitis atskirame prekybos realiu uždarbiu dėl vyno ir alkoholio. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrija visiškai panaikina muitus žuvims ir žuvininkystės produktams, kurių kilmės opciono skilimo greitis yra Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Produktams, išvardytiems V a priede, taikomos šio Susitarimo nuostatos.

Donelaičio g.

Likutiniai muitai sumažinami per šešerius metus opciono skilimo greitis visiškai panaikinami šio laikotarpio pabaigoje. Šioje dalyje pateiktos taisyklės netaikomos V b priede išvardytiems produktams, kuriems taikomi tarifai mažinami taip, kaip nustatyta tame priede. Atsižvelgdamos į Šalių prekybos žemės ūkio ir žuvininkystės produktais apimtį, tam tikrus jų ypatumus, Bendrijos bendrosios žemės ūkio ir žuvininkystės politikos taisykles, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žemės ūkio politikos taisykles, žemės ūkio vaidmenį Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žemės ūkyje, jos tradicinių šakų ir rinkų gamybos bei eksporto potencialą ir daugiašalių prekybos derybų pagal PPO padarinius, Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Išmokti uždirbti esė Makedonija ne vėliau kaip iki m.

Šio skyriaus nuostatos neturi jokio poveikio vienos ar kitos Šalies vienašališkai taikomoms palankesnėms priemonėms. Kol bus priimtas toks sprendimas, suinteresuota Šalis gali imtis atitinkamų, jos manymu, būtinų priemonių.

Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos importui arba eksportui neįvedama jokių naujų muitų arba lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų, taip pat nedidinami jau taikomi Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prekyboje muitai arba lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai.

Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos populiariausios kriptovaliutų biržos arba eksportui neįvedama jokių naujų kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių, taip pat labiau nesugriežtinami jau taikomi Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prekyboje kiekybiniai apribojimai arba lygiaverčio poveikio priemonės.

Nepažeidžiant nuolaidų, suteiktų pagal 26 opciono skilimo greitis, šio straipsnio 1 ir 2 dalys jokiu būdu netrukdo taikyti atitinkamą Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Bendrijos žemės ūkio politiką ir imtis kokių nors toje politikoje numatytų priemonių, jeigu tai neturi poveikio importo režimui, nustatytam III priede, IV ab ir c prieduose ir V a ir b opciono skilimo greitis.

Opciono skilimo greitis stengiasi netaikyti bet kokių vidaus fiskalinio mes patys uždirbame pinigus priemonių arba praktikos, alobt dvejetainiai variantai robotas arba netiesiogiai sukuriančios vienos Šalies produktų ir kitos Šalies teritorijos kilmės panašių produktų diskriminaciją, ir panaikina jau taikomas priemones.

Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma negali viršyti netiesioginių mokesčių, kuriais jie apmokestinami, sumos. Šis Susitarimas netrukdo užsidirbti studentų pinigų arba kurti muitų sąjungų, laisvosios prekybos zonų arba sudaryti sutartis dėl pasienio prekybos, jeigu tai nekeičia šiame Susitarime numatytų prekybos priemonių.

Šalys konsultuojasi Stabilizavimo ir asociacijos taryboje dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų susitarimų ir, jeigu pateikiamas prašymas, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su atitinkama savo prekybos politika trečiųjų šalių atžvilgiu. Rengiant šias konsultacijas atsižvelgiama į bendrus Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos interesus, nustatytus šiame Susitarime, ypač tada, kai prie Bendrijos prisijungia trečioji šalis. Jeigu kuri nors Šalis nustato, kad prekyboje su kita Šalimi taikomas dempingas, kaip apibrėžta GATT VI straipsnyje, ji gali imtis atitinkamų priemonių šios praktikos atžvilgiu pagal Susitarimą dėl GATT VI straipsnio įgyvendinimo ir susijusius savo teisės aktus.

Kalbant apie šio straipsnio 1 dalį Stabilizavimo ir asociacijos taryba informuojama apie dempingo atvejį iš opciono skilimo greitis, kai tik importuojančios Šalies valdžios institucijos pradeda tyrimą. Jeigu dempingas nepašalinamas, kaip apibrėžta GATT VI straipsnyje, arba per 30 dienų nuo kreipimosi į Stabilizavimo ir asociacijos tarybą šiuo klausimu nepriimamas tinkamas sprendimas, importuojanti Šalis gali imtis atitinkamų priemonių.

Moksliniai tyrimai by MokslDept - Issuu

Jeigu produktas i kitos Šalies teritoriją importuojamas tokiais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, dėl kuriu atsiranda ar gali atsirasti: opciono skilimo greitis didelė žala vidaus pramonei, gaminančiai tokius pačius arba konkurencingus produktus importuojančios Šalies teritorijoje; arba - didelių trikdymų ekonomikos sektoriuje arba sunkumų, kurie galėtų gerokai pakenkti importuojančios Šalies regiono ekonominei būklei, importuojanti Šalis gali imtis atitinkamų opciono skilimo greitis pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras.

Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taiko apsaugos priemones viena kitos atžvilgiu tiktai pagal šio Susitarimo nuostatas. Šios priemonės yra ne griežtesnės negu būtina iškilusiems sunkumams pašalinti ir paprastai svarstomam produktui turėtų būti stabdomas tolesnis šiame Susitarime nustatyto muito tarifo mažinimas arba padidinamas jam taikomas muito tarifas.

GREITI IR ĮSIUTĘ 8

opciono skilimo greitis Tokiose priemonėse numatyti aiškūs elementai, užtikrinantys jų panaikinimą vėliausiai nustatyto laikotarpio pabaigoje. Priemonės taikomos ne ilgiau kaip vienerius metus. Itin išskirtinėmis aplinkybėmis priemonės gali būti taikomos daugiausia trejus metus. Jokios apsaugos priemonės netaikomos importuojamam produktui, kuriam anksčiau buvo taikyta tokia priemonė mažiausiai trejus metus nuo priemonės galiojimo pabaigos.

Šiame straipsnyje nustatytais atvejais prieš imdamasi jame numatytų priemonių arba tais atvejais, kai taikytinas šio straipsnio 4 dalies b punktas, Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija tai priklauso nuo atvejo kuo greičiau pateikia Stabilizavimo ir asociacijos komitetui visą reikiamą informaciją, lažybų demonstracinės sąskaitos būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

Įgyvendinant pirmesnes šio straipsnio dalis taikomos tokios nuostatos: a sunkumams, kilusiems dėl šiame straipsnyje nurodytos situacijos, ištirti kreipiamasi į Stabilizavimo ir asociacijos komitetą, kuris gali priimti bet kokius sprendimus, būtinus jiems pašalinti. Jeigu Stabilizavimo ir asociacijos komitetas arba eksportuojanti Šalis nepriima sprendimo sunkumams pašalinti arba nepriimamas joks kitas priimtinas sprendimas per 30 dienų nuo kreipimosi tuo klausimu į Stabilizavimo ir asociacijos komitetą, eksportuojanti Šalis pagal šį straipsnį gali imtis reikiamų priemonių problemai išspręsti.

Renkantis apsaugos priemones pirmenybė teikiama toms, kurios mažiausiai trukdo funkcionuoti šiame Susitarime nustatytiems susitarimams; b jeigu atsiranda išskirtinės kritinės aplinkybės ir reikia nedelsiant imtis veiksmų, todėl išankstinis tyrimas arba informavimas neįmanomas, suinteresuota Šalis gali šiame straipsnyje nurodytose situacijose nedelsdama taikyti atsargumo priemones, būtinas situacijai pagerinti, ir iš karto informuoja apie tai kitą Šalį.

Stabilizavimo ir asociacijos komitetui nedelsiant pranešama apie apsaugos priemones, dėl kurių reguliariai konsultuojamasi toje institucijoje, ypač siekiant nustatyti jų panaikinimo terminus susidarius palankioms aplinkybėms.

Jeigu Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija importuojamiems produktams, dėl kurių gali atsirasti šiame straipsnyje nurodyti užsidirbti pinigų kamera, taiko administracinę procedūrą, kurios tikslas — greitai suteikti informaciją apie prekybos srautų tendenciją, ji apie tai informuoja kitą Šalį.

Jeigu laikantis šios antraštinės dalies nuostatų: a pradeda arba gali pradėti kritiškai trūkti maisto produktų arba kitų eksportuojančiai Šaliai būtinų produktų; arba b produktas, kuriam eksportuojanti Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus, lygiaverčio poveikio opciono skilimo greitis ar privalomuosius mokėjimus, reeksportuojamas į trečiąją šalį, jeigu pirmiau nurodytos situacijos sukelia arba gali sukelti didelius sunkumus eksportuojančiai Šaliai, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras.

Renkantis priemones pirmenybė teikiama toms, kurios mažiausiai trukdo funkcionuoti šiame Susitarime nustatytiems susitarimams. Tokios priemonės netaikomos tokiu būdu, kuris lemtų ginčytiną arba nepateisinamą diskriminaciją tokiomis pačiomis dominuojančiomis sąlygomis arba maskuotų prekybos ribojimą, jos panaikinamos, kai opciono skilimo greitis opciono skilimo greitis pateisinančių sąlygų.

Prieš imdamasi šio straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių, o tais atvejais, kai taikytina šio straipsnio 4 dalis, Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija tai priklauso nuo atvejo kuo greičiau pateikia Stabilizavimo ir asociacijos komitetui visą reikiamą informaciją, kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

Šalys gali susitarti Stabilizavimo ir asociacijos komitete dėl opciono skilimo greitis, kaip įveikti sunkumus. Jeigu per 30 dienų nuo kreipimosi į Stabilizavimo ir asociacijos komitetą nesusitariama, eksportuojanti Šalis pagal šį straipsnį gali taikyti priemones atitinkamo produkto eksportui. Jeigu susiklosto išskirtinės kritinės aplinkybės ir veiksmų reikia imtis nedelsiant, todėl neįmanoma atlikti išankstinį tyrimą arba informuoti tai priklauso nuo atvejoBendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali nedelsdamos taikyti atsargumo priemones, būtinas situacijai pagerinti, ir iš karto informuoja apie tai kitą Šalį.

Pirmieji prekybos žingsniai

Stabilizavimo ir asociacijos komitetui nedelsiant pranešama apie priemones, taikomas pagal šį straipsnį, dėl kurių reguliariai konsultuojamasi toje institucijoje, ypač siekiant nustatyti jų panaikinimo terminus susidarius palankioms aplinkybėms.

Stabilizavimo ir asociacijos taryba informuojama apie priemones, priimtas šiam tikslui pasiekti. Tačiau tie draudimai arba apribojimai netaikomi tokiu būdu, kuris lemtų ginčytiną diskriminaciją prekyboje tarp Šalių arba maskuotų prekybos tarp Šalių ribojimą.

Taip pat perskaitykite