Gitabo ženklas, Pirmasis Gitano Nausėdos vizitas – į Lenkiją - Verslo žinios

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Neišdegęs apiplėšimas Rugp­jū­čio 9 d. Prog­ra­ma — įspū­din­ga: ki­lo­met­ro Tris­pal­vės ne­ši­mas nuo Kar­pių dva­ro iki Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų did­vy­rio, ka­ri­nin­ko Jo­no Sta­pu­lio­nio ka­po, at­nau­jin­to ko­vo­to­jų už Lie­tu­vos lais­vę me­mo­ria­lo ati­da­ry­mas, Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų ir NA­TO par­tne­rių gink­luo­tės pri­sta­ty­mas ir net Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos vi­zi­tas.

  • Įrankių gamintojai - kaziukokava.lt
  • Gydytojas įspėja dėl vėžio: pavojaus ženklas – nekaltas skausmas | kaziukokava.lt

Ta­čiau "Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­jai, ki­lu­siai iš Jo­niš­kė­lio kraš­to, už­kliu­vo ren­gi­nio pla­ka­tas, ku­ria­me — Tris­pal­vės fo­ne pa­vaiz­duo­ta kau­ko­lė ir su­kry­žiuo­ti kau­lai. Skai­ty­to­jai pa­si­ro­dė, jog tai ne­pa­gar­ba vė­lia­vai.

Ji pa­pra­šė iš­siaiš­kin­ti, ką šis sim­bo­lis reiš­kia.

  • Rekordinė Seimo dauguma gali būti blogas ženklas prezidentui Nuoroda nukopijuota aA Valdančioji dauguma antradienį turėjo džiūgauti: kitų metų biudžeto projektas Seime buvo priimtas balsuojant rekordiniam skaičiui parlamentarų — 85 pasisakė už.
  • By Tomas 17 sausio No Comments Gruodžio 9 d.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius — bend­ro­vės "Joal­da" va­do­vas Da­rius Rim­ke­vi­čius bei laik­raš­čio "Dar­bas" va­do­vas Vik­to­ras Sta­nis­lo­vai­tis sa­kė, jog šis sim­bo­lis — yra Lie­tu­vos tris­pal­vės ir Jo­niš­kė­lio par­ti­za­nų ba­ta­lio­no ženk­lo sim­bio­zė.

Tad nie­ko įžei­džian­čio ta­me ne­ga­li bū­ti.

Būkite pirmas pakomentavęs!

Pap­ras­čiau­siai rei­kia ži­no­ti is­to­ri­ją. Lie­tu­vos tris­pal­vės tri­kam­pio for­mos ženk­lą par­ti­za­nai ne­šio­da­vo ant uni­for­mos ran­ko­vės, o ženk­lą su kau­ko­le seg­da­vo­si prie­šui įbau­gin­ti. Tad šven­tės or­ga­ni­za­to­riai su­ma­nė to­kio gitabo ženklas sim­bio­zę kaip šven­tės lo­go­ti­pą.

Pagrindinė navigacija (Biržietis)

Štai to­kia Jo­niš­kė­lio par­ti­za­nų is­to­ri­ja trum­pai. Iš pra­džių Jo­niš­kė­lio par­ti­za­nai vei­kė kaip slap­ta pa­si­prie­ši­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja.

Jos bran­duo­lį su­da­rė m. Or­ga­ni­za­ci­ja Rau­do­no­sios ar­mi­jos už­nu­ga­ry­je tel­kė ap­sau­gos bū­rius, plė­to­jo ar­do­mą­ją veik­lą, agi­ta­vo ko­vo­ti dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės, kau­pė gink­lus, pa­ti­ki­mus žmo­nes įter­pė į so­vie­ti­nės val­džios įstai­gas.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir sak­sų sa­va­no­rių da­li­nių puo­la­mai Rau­do­na­jai ar­mi­jai trau­kian­tis, gitabo ženklas m.

Taip pat perskaitykite