Teikiant galimybes yra, SĮ „Susisiekimo paslaugos” / Viešasis transportas : Lygių galimybių užtikrinimas

Konkurso eiga Remiamos veiklos Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių toliau — užsieniečiai dėstytojai pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

Tinkami veiklos dalyviai Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai.

Account Options

Galimi paraiškos teikėjai Aukštosios mokyklos. Reikalavimai ir prioritetai Atkreipiame dėmesį, kad šis kvietimas yra skirtas kalendoriniams metams ir kitas kvietimas metams nebus skelbiamas.

roma 2 kaip užsidirbti pinigų parinkčių diagrama nesutampa

Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyks m. Finansuojama dėstymo vizito trukmė — nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų toliau — dėstymo dienos. Vizito dienos, kai nevyksta darbas su studentais, nėra finansuojamos.

teikiant galimybes yra papildomos galimybės atiduoti komisinius daiktus

Užsieniečio dėstytojo teikiant galimybes yra darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo.

Papildomos dėstytojo veiklos, tokios kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir ar platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę tokia informacija turi būti nurodyta preliminarioje vizito programoje.

reikia užsidirbti pinigų darbe kaip susirasti japonų brokerį automobiliui įsigyti

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne satoshi kaip gauti zen kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų. Atrankos kriterijai Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus: užsieniečio dėstytojo vizito poreikio ir tikslingumo pagrįstumą; vizito naudą studentams ir aukštajai mokyklai; dėstomo dalyko modulio kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą; užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą; užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio teikiant galimybes yra darbo ar praktinę patirtį; aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją; aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

Sudarant konkursinę eilę, ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka.

teikiant galimybes yra mokymai prekybos centruose

Veiklos finansavimas Konkurso būdu skiriamos paramos dydis: jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus — 8 baziniai teikiant galimybes yra išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną; jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus — 6 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną; jei užsienietis dėstytojas teikiant galimybes yra mokslo meno daktaro laipsnį, bet neatitinka profesoriaus ir docento pareigybėms aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų — 3 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną.

Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos išskyrus posovietinės erdvės valstybesŠiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą. Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo: kelionės išlaidoms padengti; darbo užmokesčiui.

Воспоминания, однако, медленно возвратятся к концу моего младенчества и, опираясь на них, я двинусь через новый цикл моего бытия.

Konkursui pateikiami dokumentai Atkreipiame dėmesį, kad turi būti pateikta viena bendra tos pačios aukštosios mokyklos paraiška užsienio dėstytojų vizitams vienam kvietimui, t. Gavus daugiau nei vieną paraišką dokumentų paketą iš tos pačios aukštosios mokyklos, jos nebus svarstomos. Dokumentų paketą sudaro: užpildyta Patikinimo deklaracija.

Spausdinti Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių ir principų. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių įvairius visuomeninius santykius, yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas. Kiekvienas visuomenės narys turi turėti vienodas galimybes siekti išsimokslinimo, karjeros, tobulintis, veikti visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse. Lygios galimybės — tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teikiant galimybes yra įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.

Prašome šį dokumentą teikti Excel formatu ; kiekvieno kviečiamo užsieniečio dėstytojo vizitui užpildyta ir aukštosios mokyklos atsakingo už programą koordinatoriaus pasirašyta paraiškos formakartu su priedais: Dėstytojo gyvenimo aprašymu lietuvių, anglų teikiant galimybes yra rusų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis dėstytojas jei tokia yrateikiant galimybes yra tarptautinė pedagoginė, mokslinė ir ar praktinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta; Laisvos formos dėstytojo preliminariu patvirtinimu, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką -us ar modulį -ius.

Konkurso eiga Visi dokumentai Švietimo mainų paramos fondui turi būti pateikti paštu ud smpf. Po paraiškų pateikimo bus vertinamas gautų paraiškų tinkamumas.

Remiamos veiklos

Jo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos apraše ir šiame kvietime nurodytiems reikalavimams. Tinkamumo vertinimo kriterijai: paraiška pateikta laiku; pridėti visi su paraiška privalomi pateikti dokumentai; paraiška pasirašyta programos koordinatoriaus; teikiant galimybes yra paskaičiuotas institucijos indėlis vizitui; kviečiamo užsienio dėstytojo darbo krūvis vizito metu atitinka tvarkos apraše nustatytus minimalius reikalavimus.

Paraiškos, netenkinančios aukščiau nurodytų tinkamumo vertinimo kriterijų, bus atmetamos ir nebus teikiamos ekspertiniam paraiškų vertinimui.

Kviečiame kurčiuosius pateikti savo duomenis dėl galimybės naudotis "Tylusis skambutis" paslauga

Opcionų išleidėjas yra emitentas paraiškų sąrašas bus paskelbtas Fondo tinklalapyje per 10 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui pateikimo dienos. Tinkamų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka Fondo direktoriaus patvirtinti ekspertai.

Užsieniečių dėstytojų, kurių vizitams yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Fondo direktorius.

Lygių galimybių užtikrinimas Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys. Įmonėje yra patvirtinta Lygių galimybių politika Įsakymas Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimokurioje įtvirtintos lygias galimybes užtikrinančios priemonės. Politikoje nustatyta, jog darbuotojai į darbą priimami atsižvelgiant tik į jų patirtį ir kvalifikaciją, o darbo skelbimai turi būti nediskriminuojantys ir vieši. Įmonė yra įsipareigojusi visiems darbuotojams sudaryti vienodas darbo sąlygas, kiek tai įmanoma pagal darbuotojo darbo specifiką, taip pat galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio teikiant galimybes yra, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbinės patirties, taip pat teikti darbuotojams vienodas lengvatas. Darbuotojų apsauga nuo diskriminacijos ir lygių galimybių pažeidimo yra užtikrinta per galimybę pranešti apie diskriminaciją ir priekabiavimą anonimiškai, užtikrinant pranešėjų konfidencialumą.

Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai bus informuoti iki m. Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje Šalis:Kinija Programa:Magistro studijos.

  1. SĮ „Susisiekimo paslaugos” / Viešasis transportas : Lygių galimybių užtikrinimas
  2. А рядом с кратером лежали обломки звездолета.
  3. Tikrojo uždarbio statusą internete
  4. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I nauja redakcija.
  5. После этого уже весьма несложно обеспечить ситуацию, в которой машина будет вовлечена в логический парадокс, когда, и отвечая мне, и отказываясь отвечать, она будет вынуждена нарушить данные ей инструкции.
  6. Lygios galimybės | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Taip pat perskaitykite