Pirkimo pasirinkimo formulė

pirkimo pasirinkimo formulė

Kasacinio teismo pirkimo pasirinkimo formulė ir išaiškinimai Dėl VPĮ 9 straipsnio ir 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto santykio Vienas pagrindinių ginčo šalių nesutarimo objektų nagrinėjamoje byloje — VPĮ 9 ir 39 straipsnių santykis.

uždarbis interneto tinkle savo papildomų pajamų namuose

Šis klausimas reikšmingas tuo aspektu, kad tiek perkančioji organizacija kartu ir Šiaulių miesto savivaldybė , grįsdama savo veiksmus ir jų teisėtumą, tiek apeliacinės instancijos teismas, juos vertindamas, taikė numatomo pirkimo vertę reguliuojančias teisės normas, įskaitant Metodikos nuostatas, o tai, ieškovės ir trečiojo asmens vertinimu, suponuoja išvadą, jog perkančioji organizacija iš tiesų nebuvo iš anksto nustačiusi pirkimui skirtinos lėšų sumos ir šios aplinkybės procese neįrodė.

Pagal VPĮ 9 straipsnį  redakcija, galiojusi ginčo santykių metu  numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant pirkimo pasirinkimo formulė pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. Kai perkančioji organizacija numato prizus ir ar kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, ji, apskaičiuodama numatomo pirkimo vertę, turi į tai atsižvelgti.

Pasirinkimo sandoris

Numatomo pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pasirinkimo formulė pradžioje, nustatytoje šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje 1 dalis. Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Metodiką 4 dalis.

Jeigu numatomoje sudaryti pirkimo sutartyje yra nustatyta pirkimo sutarties pratęsimo galimybė, pirkimo vertė skaičiuojama pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatomų įsigyti prekių ar paslaugų kiekius, įskaitant tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo sutartį 9 dalis.

Jeigu numatytoje sudaryti paslaugų pirkimo sutartyje nebus nurodoma visa kaina nurodomos tik kainodaros taisyklėspirkimo vertė skaičiuojama: 1  terminuotų sutarčių, kurių trukmė yra 48 ar mažiau mėnesių, atveju — bendra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė; 2 neterminuotų sutarčių atveju arba tada, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmė yra daugiau kaip 48 mėnesiai, — numatomos sudaryti pirkimo sutarties mėnesio vertė padauginama iš 48  12 dalis.

Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą  redakcija, galiojusi ginčo santykių metu  perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Sėkmės formulė baldų versle: prekių asortimento atnaujinimas pagal tendencijas ir paklausą

Kasacinio teismo dėl šių normų konstatuota, kad maksimali planuojamos sudaryti viešojo pirkimo sutarties vertė kaip perkančiosios organizacijos poreikius ir pirkimo pasirinkimo formulė atspindinti kategorija nustatoma pradinėje viešųjų pirkimų proceso stadijoje, o pirkimo vertė kaip pirkimo būdo ir teisinio reguliavimo laikymosi užtikrinimo priemonė  VPĮ 9 straipsnis — jau vėlesnėje, prieš viešojo pirkimo procedūrų paskelbimą.

Taigi šios kategorijos atskiros, jų reguliavimo ir taikymo tikslai skirtingi  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  m. Šia teisės aiškinimo taisykle remtasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Tokia kasacinio teismo pozicija yra pagrįsta vertinimu, kad Lietuvos įstatymų leidėjas, laikydamasis perkančiųjų organizacijų teisėtų veiksmų ir kruopštaus viešųjų pirkimų proceso organizavimo, įskaitant pirkimui skirtų lėšų planavimą, pirkimo pasirinkimo formulė, atskirai sureguliavo iš anksto nenumatytas situacijas, kai tiekėjai pateikia didesnės, nei planuota, kainos pasiūlymus.

Jei perkančiosios organizacijos, iš anksto neišviešinusios savo finansinių galimybių, būtų absoliučiai ribojamos atmesti joms objektyviai nepriimtinų kainų pasiūlymus, viešojo pirkimo procedūrų organizavimas pirkimo pasirinkimo formulė atsidurti neapibrėžtoje teisinėje situacijoje, kai tokių pasiūlymų de jure  teisiškai negalima būtų atmesti, bet pirkėjas de facto  faktiškai negalėtų sudaryti įvykdyti sandorio.

pirkimo pasirinkimo formulė

Kita vertus, pozicija, kad per didelės kainos pasiūlymai gali būti teisėtai atmetami tik tokiu atveju, jei perkančiosios organizacijos tokią sąvoką aiškiai apibrėžė viešojo pirkimo dokumentuose, suponuotų VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto vertinimą kvalifikavimą kaip negyvos normos, nes VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte materializuoti skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principai bet kokiu atveju perkančiąsias organizacijas įpareigoja atmesti išviešintų kriterijų neatitinkančius pirkimo pasirinkimo formulė.

Taigi neliktų prasmės atskirai reglamentuoti per didelės kainos pasiūlymų atmetimo situacijas  pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  nutartis civilinėje byloje  Nr.

Prekybos opcionų. Binariniai Opcionai Lietuvoje – Atsiliepimai

Šiame kontekste pažymėtina, jog VPĮ 39 straipsnio 2 dalies formuluotės imperatyvusis pobūdis suponuoja, kad perkančiosios organizacijos ne gali, o privalo atmesti per didelės kainos pasiūlymus. VPĮ neįtvirtinus reikalavimo pirkimo dokumentuose viešinti turimo biudžeto ar užsibrėžtų išlaidų ribų, tokie pasiūlymai atmetami ir tokiu atveju, kai perkančioji organizacija turi papildomų lėšų, kurias galėtų išleisti pakoregavusi ikiprocedūriniuose dokumentuose užfiksuotą pirkimui skirtą lėšų sumą  pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje  Nr.

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą ir jo aiškinimo praktiką, kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja: Tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 pirkimo pasirinkimo formulė būti atmetamas, be kita ko, tais atvejais, kai remiantis tiekėjo pateiktu pasiūlymu apskaičiuota perkančiosios organizacijos pagal sutartį mokėtina lėšų suma  toliau — sutarties vertė  yra didesnė pirkimo pasirinkimo formulė organizacijos suplanuotą pirkimui skirtiną lėšų sumą  toliau — PSLS.

VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymas nepriklauso nuo to, kad pagal tiekėjo pasiūlytą įkainį ar dėl kitų potencialiai ateityje pasikeisiančių aplinkybių sutarties vertės iki jos įvykdymo pabaigos neįmanoma visiškai tiksliai apskaičiuoti. Perkančioji organizacija nuspręsti dėl PSLS nustatymo ir jos dydžio turi planuodama pirkimą, o jos valia turi būti aiškiai išreikšta perkančiosios organizacijos dokumentuose, parengtuose iki viešojo pirkimo procedūrų vykdymo stadijos, t.

Vėliau, viešojo pirkimo procedūrų vykdymo stadijoje, perkančioji organizacija negali keisti savo sprendimo dėl PSLS. Teisės aktuose PSLS apskaičiavimo tvarka nenustatyta. Todėl perkančioji organizacija gali apskaičiuoti PSLS remdamasi pirkimo vertės apskaičiavimo tvarka pagal VPĮ 9 straipsnio 1 dalį, taip pat kitais objektyviais duomenimis, pvz.

2018-05-21, e3K-3-40-969/2018

Perkančiosios organizacijos apskaičiuota pirkimo vertė pagal VPĮ 9 straipsnį savaime neįrodo jos sprendimo dėl šios sumos, kaip PSLS, nustatymo. Tais atvejais, kai PSLS neatskleidžiama pirkimo dokumentuose, kilus ginčui dėl jos nustatymo fakto ir ar  dydžio, yra taikytinos bendrosios  CPK  nustatytos įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės. Valios nustatyti PSLS išraiškos tinkamumas koreliuoja su šalims tenkančia pirkimo pasirinkimo formulė našta, todėl jei iš iki viešojo pirkimo pradžios perkančiosios organizacijos parengtų dokumentų nėra visiškai aišku, ar  ir  kokia PSLS buvo nustatyta, būtent perkančioji organizacija turi įrodyti atitinkamą jos dydį.

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija teisiškai pagrįstais pripažįsta kasacinio skundo argumentus dėl to, kad VPĮ 9 straipsnis iš esmės yra taikomas apskaičiuojant numatomo viešojo pirkimo vertę, o ne vertinant ir atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl per didelės ir nepriimtinos kainos VPĮ 39 straipsnio 2 pirkimo pasirinkimo formulė 3 punkto prasme.

Pranešti klaidą

Dėl to toliau teisėjų kolegija vertins, ar nagrinėjamoje byloje teismų nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad: 1  atsakovė buvo apskritai nustačiusi PSLS; 2  remiantis ieškovės pateiktu pasiūlymu apskaičiuota sutarties vertė buvo didesnė už atsakovės nustatytą PSLS. Dėl to nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti, ar atsakovės Viešojo pirkimo komisijos m.

Bylos duomenimis, ginčo Pirkimas buvo paskelbtas m. Tai reiškia, kad byloje nustatytos ginčui spręsti reikšmingos aplinkybės, kuriomis remiantis spręstina apie perkančiosios organizacijos valią dėl PSLS  Šiaulių miesto savivaldybės mero prekyba, kaip pradėti pradedantiesiems. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad numatomo pirkimo vertė — 5 Eur be PVM septynerių metų laikotarpiui — buvo nustatyta atsakovės Viešojo pirkimo komisijos m.

Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija turėjo pagrįstą komercinį lūkestį ir nagrinėjamu atveju pirkti paslaugą ne brangiau, nei pirkimo pasirinkimo formulė buvo perkama kaip užsidirbti pinigų grynųjų pinigų išėmimo žaidimuose. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad Šiaulių miesto savivaldybę, kaip komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus steigėją, ir atsakovę — komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorę, sieja specifiniai teisiniai santykiai ir kad ginčo Pirkimu įsigytos atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos kaina turės tiesioginės įtakos savivaldybėje nustatytos rinkliavos dydžiui.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios nutarties 33 punkte nurodytų aplinkybių kontekste sistemiškai vertinant perkančiosios organizacijos parengto dokumento — Viešojo pirkimo komisijos pirkimo pasirinkimo formulė.

„Pirkimo derybos“: „auksinė frazė“ v.s. „namų darbai“

Šios kasacinio teismo išvados nekeičia vertinimas, ar atsakovė ne privalėjo atsižvelgti į aptariamą Šiaulių miesto savivaldybės mero raštą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas kasacinio skundo argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino Viešojo pirkimo komisijos protokolą, nes juo buvo ne nustatyta Konkursui skirtina maksimali lėšų suma ar suplanuotas biudžetas, o tiesiog apskaičiuota Konkurso vertė jos pirkimo pasirinkimo formulė atlikimo būdui parinkti VPĮ 9 straipsnis.

Teisėjų kolegijos vertinimu, vien tai, kad tiek atsakovės Viešojo pirkimo komisijos m. Ta aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismo sprendime tiesiogiai nepasisakyta dėl pirkimo vertės VPĮ 9 straipsnis ir PSLS, kurią įrodyti turi perkančioji organizacija kilus ginčui dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, santykio, nepaneigia apeliacinės instancijos teismo išvados dėl pirmiau nurodytos sumos  5 Eur be PVM septynerių metų laikotarpiui  kaip tinkamo kriterijaus atsakovei vertinant ieškovės pasiūlymą pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

Aptarti formuluočių skirtumai nesudaro pagrindo abejoti išvada, kad ikiprocedūrinėje Konkurso stadijoje PSLS buvo nustatyta ir būtent dėl jos viršijimo atsakovė priėmė nagrinėjamoje byloje ginčijamus sprendimus  pirmiau pirkimo pasirinkimo formulė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje  Nr.

Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip teisiškai nepagrįstus kasacinio skundo argumentus dėl pirmiau nurodytos sumos 5 Eur be PVM septynerių metų laikotarpiuikaip PSLS, dydžio netinkamumo.

Pirma, šios nutarties Dėl to nepagrįsti kasacinio skundo argumentai dėl perkančiosios organizacijos negalėjimo remtis Metodika. Išvadą, kad Metodikos taikymas nagrinėjamu atveju nebuvo pagrįstas tik pirkimo būdo rūšies nustatymo tikslu, patvirtina pagrindinės ginčo aplinkybės, kad preliminari pirkimo vertė buvo aiški iš retrospektyvinių duomenų.

Dėl to atsakovei neturėjo kilti abejonių, kad ginčo Pirkimui taikytinas tarptautinių pirkimų teisinis reguliavimas. Antra, ieškovė, teigdama, kad 5 Eur be PVM septynerių metų laikotarpiui suma apskaičiuota netinkamai  be kita ko, dėl to, kad atsakovei nustatant Konkurso vertę buvo pirkimo pasirinkimo formulė į taikomą įkainį už išvežtą atliekų tonų kiekį ir per trejus metus surinktų tonų vidurkį, tuo tarpu tiekėjų pasiūlymų kainos apskaičiavimas iš esmės paremtas kitokia pirkimo pasirinkimo formulė prekyba neurųniniais tinklais — t.

Dėl tiekėjo pasiūlymo kainos vertinimo ir perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo nagrinėjamoje byloje Sprendžiant dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą pagrįstumo, būtina palyginti atsakovės nustatytą PSLS — 5 Eur be PVM septynerių metų laikotarpiui — su remiantis ieškovės pateiktu pasiūlymu apskaičiuota sutarties verte žr.

Tik nustačius, kad sutarties vertė viršijo PSLS, būtų galima konstatuoti, kad pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovės pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina — 1  ,44 Eur be PVM. Pagal konkurso sąlygų priedą Nr. Preliminarūs faktiškai ištuštintų atitinkamos talpos konteinerių kiekiai per metus nustatyti remiantis — metais surinktų komunalinių atliekų vidurkiu 39 ,48 t per metus.

Konkurso sąlygų priede Nr. Pagal konkurso sąlygų priede Nr. Tikslus aptarnautinų konteinerių kiekis pirkimo dokumentuose nenurodytas. Tai reiškia, kad pagal pirkimo dokumentus pirkimo pasirinkimo formulė sudaryti viešojo pirkimo sutartyje nurodoma ne visa sutarties kaina, o tik kainodaros taisyklės.

Dėl to, net ir žinant tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytus įkainius pastoviąją mėnesio kainą, fiksuotus — l talpos bei ir daugiau l talpos konteinerio ištuštinimo įkainius , neįmanoma visiškai tiksliai apskaičiuoti sutarties vertės, nes nežinomas tikslus atitinkamos talpos konteinerių ištuštinimo poreikis sutarties galiojimo laikotarpiu.

Remdamasi šios nutarties 42—45 punktuose nurodytomis aplinkybėmis ieškovė kasaciniame skunde teigia, kad siekdama nustatyti, ar tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme, atsakovė turėjo vertinti ne bendrą orientacinę pasiūlymų kainą, o tiekėjų pasiūlytus fiksuotus paslaugų įkainius.

  1. Binariniai Opcionai Lietuvoje — Atsiliepimai Kaip skaityti opcionus?
  2. pasirinkimo sandoris - Lietuvių-Prancūzų Žodynas - Glosbe
  3. Prekybos Opcionų, Pasirinkimo sandoris
  4. Vis dėlto retkarčiais vienam ar kitam matematikui pavyksta pakeisti nusistovėjusias taisykles, deja, šie pokyčiai kartais atneša daugiau žalos nei naudos, rašo BBC.
  5. Reitingų makleris biržoje
  6. Internetinė uždarbio vieta
  7. Kadangi vartotojai vis dažniau perka internetu, natūralu, kad vis daugiau verslininkų siūlo galimybę pirkti virtualiai.

Šis kasacinio skundo argumentas atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Teisėjų kolegijos vertinimu, tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas sutarties vertės visiškai tiksliai apskaičiuoti neįmanoma dėl to, kad būsimoje viešojo pirkimo sutartyje nurodoma ne visa sutarties kaina, o tik kainodaros taisyklės, sutarties vertė jos palyginimo su PSLS tikslu pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą, be kita ko, gali būti apskaičiuojama įvertinus tiekėjo siūlomus įkainius ir objektyviais duomenimis pagrįstą preliminarų perkamų prekių, darbų ar paslaugų poreikį sutarties laikotarpiu.

Šios nutarties 43 punkte nurodyta tiekėjų pasiūlymų kainos apskaičiavimo tvarka sudaro pagrindą konstatuoti, kad pirkimo pasirinkimo formulė pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina — 1 ,44 Eur be PVM, sudaranti perkančiosios organizacijos pagal sutartį mokėtiną lėšų sumą per metus, buvo apskaičiuota įvertinus: 1 ieškovės siūlomus įkainius  pastovias išlaidas per metus, kainą už — l talpos konteinerio ištuštinimą pirkimo pasirinkimo formulė kainą už  ir daugiau litrų talpos konteinerio ištuštinimą ; 2  perkančiosios organizacijos turimais objektyviais duomenimis pagrįstą preliminarų per metus ištuštintinų — l talpos konteinerių bei  ir daugiau litrų talpos konteinerių skaičių  atitinkamai  vnt.

Atsižvelgiant į tai, kad numatomos sudaryti sutarties trukmė — 4 metai su pratęsimo 3 metams galimybeši suma septynerių metų laikotarpiui sudaro 7  ,08 Eur be PVM.

, e3K/ – Viešųjų pirkimų tarnyba

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ši suma laikytina sutarties verte jos palyginimo su atsakovės nustatyta PSLS tikslu  žr. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovės pirkimo dokumentų priede Nr. Todėl atsakyti į klausimą, ar pirmiau nurodytas preliminarus aptarnautinų atitinkamos talpos konteinerių skaičius per metus yra pagrįstas objektyviais duomenimis, būtų galima pirkimo pasirinkimo formulė tonos atliekoms aptarnauti pirmiau nurodytas atitinkamos talpos konteinerių kiekis yra pakankamas.

Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta aplinkybių, sudarančių pagrindą konstatuoti, kad pirkimo dokumentų priede Nr.

pirkimo pasirinkimo formulė

Pirmiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad pagal ieškovės pasiūlymą apskaičiuota sutarties vertė — 7 ,08 Eur be PVM septynerių metų laikotarpiui — viršijo atsakovės nustatytą PSLS tam pačiam laikotarpiui — 5   Eur be PVM. Dėl to perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą  privalėjoremdamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atmesti ieškovės pasiūlymą dėl per didelės, jai nepriimtinos kainos.

Formulė, kuri pakeitė finansų veidą | kaziukokava.lt

Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas iš esmės pagrįstai sprendė, jog perkančioji organizacija pagrindė, kad ji buvo nustačiusi PSLS ir kad ieškovės pasiūlyta kaina buvo per didelė ir jai nepriimtina  VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas apeliacinės instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų kaip teisiškai nereikšmingų teisėjų kolegija nepasisako.

Dėl bylinėjimosi išlaidų Atmetus ieškovės kasacinį skundą, atsakovė turi teisę gauti bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasaciniame teisme, atlyginimą Užsidirbti pinigų opera internete 93 straipsnio  1 dalis. Atsakovė prašo priteisti ,20 Eur išlaidų pirkimo pasirinkimo formulė advokato pagalbą atlyginimą.

Advokatas, veikdamas atsakovės interesais, parengė atsiliepimą į kasacinį skundą ir rašytinius paaiškinimus, atstovavo jai teismo posėdyje. Prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą atlyginimo pagrįsti yra pateikti reikiami pirkimo pasirinkimo formulė duomenys CPK 98 straipsnio  1 dalisprašomų atlyginti išlaidų už suteiktas teisines paslaugas dydžiai iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro m. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, priteisia atsakovei iš ieškovės ,20 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą atlyginimą.

pirkimo pasirinkimo formulė

Kasaciniame teisme susidarė 3,85 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Šių išlaidų atlyginimas valstybei priteisiamas iš pralaimėjusios bylos šalies, t.

Opcionų tipai

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 1 dalies 1 punktu ir  straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a : Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Priteisti viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui j. Ši valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos j. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Taip pat perskaitykite