Kaip pašalinti pažymą iš žetono,

kaip pašalinti pažymą iš žetono

Bendrovės centrinis biuras yra Vijoklių g. Reglamente naudojamos sąvokos: 3. Paskyra — nuotolinio lošimo sutartį sudariusiam fiziniam asmeniui priskirta valdymo sritis, lošimų interneto svetainėje, kurioje Paskyros savininkas gali atlikti su lošimu susijusius veiksmus. Paskyros savininkas — Nuotolinio lošimo sutartį sudaręs fizinis asmuo, kuriam yra priskirta asmeninė Paskyra Bendrovės tarnautojo ru tarpininkavimo sąskaita interneto svetainėje.

Nuotoliniai lošimai — Bendrovės lošimų interneto svetainėje organizuojami šie nuotoliniai lošimai: nuotolinio lošimo lažybos, nuotoliniai lošimai B kategorijos automatais ir nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais. Lošimų pasiūla — Bendrovės lošimų interneto svetainėje siūlomų lošimų ar lažybų baigčių su jiems priskirtais koeficientais sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės lošimų interneto svetainėje organizuojamais Nuotoliniais lošimais.

Statymas — lošėjo veiksmai, kuriais lošėjas pasirenka konkretų nuotolinį lošimą, Statomą sumą ir savo atitinkamais veiksmais išreiškią norą dalyvauti Nuotoliniame lošime. Statoma suma Statymo suma — pinigų suma, kurią lošėjas įmoka iš jam priklausančios Lošėjo lošimų sąskaitos, siekiant dalyvauti Nuotoliniame lošime. Lošėjo lošimų sąskaita — Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Bendrovės tiesioginio ryšio sistemoje užregistruota virtuali Lošėjo lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos visos lošėjo iš anksto įmokėtos lošimams skirtos, taip pat visos dalyvaujant Nuotoliniame lošime laimėtos pinigų sumos.

Lošėjo mokėjimo sąskaita — asmeninė lošėjo vardu atidaryta banko ar kitos mokėjimo įstaigos pvz. Nuolaidų sąlygos — taisyklės, kuriomis privaloma vadovautis siekiant pasinaudoti Bendrovės teikiamu nuolaidos pasiūlymu. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas — Bendrovės nuotolinio lošimo reglamento pažeidimo pagrindu, Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, apribojant Paskyros savininko galimybes atlikti bet kokius veiksmus su lošėjui priskirta Lošėjo lošimų sąskaita, išskyrus prisijungti prie Paskyros.

Lažybų įvykio dalyvis — subjektas ar objektas tiesiogiai dalyvaujantis lažybų įvykyje. Lažybų įvykio organizatorius — subjektas, organizuojantis sporto varžybas, kitą įvykį ar veiksmą, kurio baigtį siūlo spėti Kaip pašalinti pažymą iš žetono.

Oficialūs informacijos šaltiniai — oficiali lažybų įvykio organizatoriaus ar dalyvio interneto svetainė, vieši skelbimai visuomenės ar specializuotose informavimo priemonėse, o nesant jų — specializuotose interneto svetainėse.

 • В Диаспаре было много такого, чего он пока не мог уразуметь и во что ему предстояло вникнуть за столетия, простирающиеся перед .
 • Вероятно, Джезерак мог бы разъяснить его: он любил коллекционировать позабытые слова и пересыпать ими свою речь, смущая собеседников.
 • Forex dvejetainių variantų žaidimas
 • Grąžinimas iš brokerio
 • st – Paieškos rezultatai – Gyvunu registracija
 • 101 dvejetainiai variantai

Bendrovės kompiuterinis tinklas — tai kompiuterinės ir programinės įrangos tinklas, kuriame per ryšio priemones pvz. Kitos Reglamente naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas ALĮ. Nuotolinių lošimų organizavimo vieta yra laikoma vieta, kurioje teikiamos nuotolinio lošimo paslaugos. Bendrovė, organizuodama nuotolinius lošimus, vadovaujasi ALĮ, kitais teisės aktais ir Reglamentu. Reglamentas ir Lošimų pasiūla yra pateikiami lošimų interneto svetainėje.

Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas dalyvaujantis Nuotoliniuose lošimuose yra susipažinęs su Reglamentu, lošėjui yra aiškios, suprantamos ir priimtinos Reglamento nuostatos. Kilus nesutarimams tarp Bendrovės ir lošėjo, lošėjas negali teigti, jog jis nebuvo susipažinęs su Reglamentu ar neteisingai jį suprato.

Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose statymus atlieka Lošėjas, o statymus priima — Bendrovė.

Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą. Lošėjas gali dalyvauti nuotoliniuose lošimuose atlikdamas neribotą statymų skaičių, jei nėra taikomi įstatymų numatyti ar paties lošėjo nusistatyti ribojimai. Laimėjimas -aikurį -iuos lošėjas laimėjo nuotoliniame lošime įskaitomas -mi į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Daugiabučiuose gyvenamuose namuose ar savo valdoje laikomų gyvūnų registravimas ir žetono išdavimas

Bendrovės papildomos pareigos: Sudaryti sąlygas Lošėjui susipažinti su azartinių lošimų įtaka ir keliamomis problemomis. Bendrovės papildomos teisės: Sustabdyti Paskyros savininko naudojimąsi Lošėjo lošimų sąskaita, jeigu Bendrovei kyla įtarimas, kad Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą, taisykles ir kaip pašalinti pažymą iš žetono naudojo tam tikras papildomas sistemas skaičiavimo mašinas, robotus, kompiuterius, programinę įrangą ar bet kokias kitas automatizuotas sistemaskurios sukurtos specialiai apgauti ar suklaidinti Bendrovės naudojamas programas ir arba programinę įrangą.

kaip pašalinti pažymą iš žetono kur savaitgalį užsidirbti pinigų

Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo terminai ir kitų atliekamų procedūrų tvarka yra nurodyta šio Reglamento XI skyriuje. Lošėjams, kurie pažeidinėja šio Reglamento taisykles, Bendrovė turi teisę be papildomo perspėjimo riboti maksimalaus statymo sumą. Bendrovė turi teisę atsisakyti patvirtinti Paskyros savininko įkeltus arba atsiųstus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kur ir kaip užsidirbti pinigų lažyboms jie yra prastos kokybės, sunkiai įskaitomi, prastai matomi, retušuoti ar kitaip pakeisti su kompiuterinėmis programomis ar kaip pašalinti pažymą iš žetono prietaisais.

Reglamentas - CBet

Lošėjas turi pareigą: Laikytis Reglamente nustatytų taisyklių ir keliamų reikalavimų bei kitų Lietuvos Kaip pašalinti pažymą iš žetono teisės aktų. Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Lošėjo lošimų sąskaita gali būti atidaryta tik asmenims, atitinkantiems ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytus reikalavimus. Lošėjas, norėdamas sudaryti nuotolinio lošimo sutartį, lošimų interneto svetainėje turi įvesti kaip pašalinti pažymą kaip pašalinti pažymą iš žetono žetono asmens duomenis.

Paaiškėjus aplinkybėms, kad Lošėjo lošimų sąskaita buvo atidaryta asmens, neatitinkančio ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytų reikalavimų, Bendrovė šią sąskaitą uždarys, anuliuos atliktus statymus ir į Lošėjo mokėjimo sąskaitą grąžins pinigų likutį, įmokėtą į Lošėjo lošimų sąskaitą, kaip tai numatyta Nuotolinio lošimo sutartyje, o pati Nuotolinio lošimo sutartis bus nutraukta.

Lošėjas, nuotolinio lošimo sutarties pagrindu kur geriau žaisti dvejetainius variantus turėti tik vieną Lošėjo lošimų sąskaitą. Nuotolinio lošimo sutarties galiojimo terminas, kol jis yra nepasibaigęs, gali būti pratęstas atskiru lošėjo ir Bendrovės susitarimu. Nuotolinio lošimo sutartis gali būti keičiama atskiru lošėjo ir Bendrovės susitarimu. Lošėjas yra atsakingas už teisingos informacijos ir duomenų pateikimą.

Paskyros tvarkymas Lošėjui, sudariusiam Nuotolinio lošimo sutartį, sukuriama Paskyra. Lošėjui suteiktas prisijungimo prie Paskyros kodas ir ar slaptažodis, kurie reikalingi dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose ir pagal kuriuos galima aiškiai nustatyti lošėjo tapatybę, išsiunčiami Nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Bendrovė turi teisę atlikti lošėjų patikrą telefonu. Lošėjų patikros metu Bendrovės darbuotojai susisiekia su lošėju jo registracijos metu pateiktu telefono numeriu ir užduoda klausimus, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaita ir kitus klausimus, susijusius su nuotoliniais lošimais. Patikros tikslas — nustatyti, ar Lošėjo lošimų sąskaita nėra naudojama nesąžiningai, neteisėtai ar sukčiavimo veikai vykdyti.

Lošėjų patikros metu paaiškėjus, kad Lošėjo lošimų sąskaita naudojasi tretieji asmenys, ar yra sukčiaujama kitais būdais, Bendrovė nutrauks nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, anuliuos lošėjo statymus, grąžins pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo kaip pašalinti pažymą iš žetono ir uždarys Lošėjo lošimų sąskaitą visam laikui.

Bendrovė turi teisę nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, jei jis elgiasi nesąžiningai pavyzdžiui, siekia dalyvauti lažybose Bendrovei suklydus iš esmės. Tokiu atveju pinigų likutis, esantis Lošėjo lošimų sąskaitoje, grąžinamas į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. Paskyra panaikinama nedelsiant, kai Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su Lošėju. Bendrovė lošėjui priklausančias lėšas laiko ir tvarko pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Atsakingas lošimas Lošėjo pasirinktos savęs apribojimo priemonės Bendrovės lošimų interneto svetainėje yra prilyginamos rašytiniems lošėjo prašymams. Bendrovė turi teisę sustabdyti Paskyros savininko galimybę naudotis Kaip pašalinti pažymą iš žetono lošimų sąskaita, įtarus, kad: Paskyros savininkas sukčiavo; Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą; Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita atnaujinamos Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas baigiasijei pagrindas, kuriuo buvo atliktas Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, per 10 darbo dienų laikotarpį, nepasitvirtina.

Lošėjui negalima pervesti Lėšų iš vienos Lošėjo lošimų sąskaitos į kitą. Bendrovė neatsako už jokius lošėjo nuostolius, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaitos papildymu ar pinigų išmokėjimu, atsiradusius ne dėl Bendrovės kaltės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, dėl trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimo, Lošėjo lošimų sąskaitos papildymo ar pinigų išmokėjimo metu įvykusių ryšio sutrikimų, Lošėjo mokėjimo sąskaitos ar bet kokių kitų finansinių įstaigų, aptarnaujančių ar perkant ir parduodant bitcoin su Lošėjo mokėjimo sąskaitos aptarnavimu, veikimo sutrikimų.

Piniginių lėšų įnešimo taisyklės Lošėjas bet kuriuo metu gali papildyti savo Lošėjo lošimų sąskaitą iš lošėjo vardu atidarytos Lošėjo mokėjimo sąskaitos. Jei lošėjas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą bankiniu pavedimu iš savo Lošėjo mokėjimo sąskaitos, pavedime privalo nurodyti, jog pervedama suma skirta Lošėjo lošimų sąskaitai papildyti.

Bendrovė, gavusi duomenis iš mokėjimo įstaigos apie atliktą mokėjimo operaciją, pagal lošėją identifikuojančius duomenis per dvi dienas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą.

Paskyros savininko pateikti asmeniniai duomenys turi sutapti su mokėjimo sąskaitos iš kurios yra pervedamos lėšos į Lošėjo lošimų sąskaitą, savininko duomenimis. Bendrovė lošėjui suteikia teisę papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą Bendrovės lošimų interneto svetainėje nurodytais būdais ir sąlygomis. Bendrovė pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, net ir po Lošėjo lošimų sąskaitos registracijos, siekiant išvengti trečiojo asmens naudojimosi ta pačia Lošėjo lošimų sąskaita.

kaip pašalinti pažymą iš žetono

Jei lošėjas nepateikia papildomai reikalaujamų dokumentų per 30 dienų nuo tokio kaip pašalinti pažymą iš žetono dienos arba pateikta informacija ar dokumentai kaip pašalinti pažymą iš žetono netikri ar klaidinantys, arba juos buvo atsisakyta patvirtinti, vadovaujantis šio Reglamento Jei pateikti dokumentai yra netikri, Bendrovė taip pat atlieka veiksmus, numatytus Reglamento 76 punkte. Piniginės lėšos yra įskaitomos į Lošėjo lošimų sąskaitą, tik Bendrovei gavus patvirtinimą apie piniginių lėšų įskaitymą į Bendrovės mokėjimo sąskaitą.

Paskyros savininko įnešamos lėšos turi būti naudojamos tik dalyvavimui Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, nepažeidžiant kitų šiame Reglamente nurodytų taisyklių. Minimali įnešamų piniginių lėšų suma — 3 Eur. Piniginių lėšų grąžinimas paskyros savininkui Bendrovei nutraukus nuotolinio lošimo sutartį ir uždarius Lošėjo lošimų sąskaitą, Bendrovė per 5 penkias darbo dienas grąžina į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, Lošėjo lošimų sąskaitoje buvusį piniginių lėšų likutį.

Ar galiu kitą dieną sudaryti „zet“ ataskaitas?

Pinigai grąžinami į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą nuotolinio lošimo sutartyje. Jei lošėjas nuotolinio lošimo sutartyje buvo nurodęs kelias Lošėjo mokėjimo sąskaitas, pinigai grąžinami į tą Lošėjo mokėjimo sąskaitą, kuri buvo naudota paskutinį kartą papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą. Pranešime lošėjui yra nurodomos priežastys, dėl kurių Bendrovė negali pinigų kaip pašalinti pažymą iš žetono į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.

Per 10 dešimt darbo dienų nuo Bendrovės pranešimo išsiuntimo dienos neišnykus priežastims, dėl kurių neįmanoma grąžinti pinigų į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, pinigai Lošėjui gali būti grąžinami tik grynaisiais pinigais bet kurioje Bendrovės lošimų organizavimo vietoje lošėjui apie tai iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 5 penkias darbo dienas, informavus Bendrovę. Piniginių lėšų ir laimėjimų išmokėjimo taisyklės Lošėjas turi teisę bet kuriuo metu išsimokėti Lošėjo lošimų sąskaitoje esančias pinigines lėšas Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje nurodytais būdais negrynaisiais pinigais į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, iš kurios, vadovaudamasis šio Reglamento 34 ir 35 punktais, prieš tai papildė Lošėjo lošimų sąskaitą arba į kitą jam priklausančią Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą Nuotolinio lošimo sutartyje.

Daugiabučiuose gyvenamuose namuose ar savo valdoje laikomų gyvūnų registravimas ir žetono išdavimas

Lošėjas, norėdamas išsimokėti negrynuosius pinigus, Lošėjo paskyroje turi pasirinkti norimą išmokėti pinigų sumą, išmokėjimo būdą Lošėjo mokėjimo sąskaitą, į kurią turi būti atliktas išmokėjimas ir patvirtinti išmokėjimą. Laimėjimai už kaip pašalinti pažymą iš žetono atspėtą Nuotolinio lošimo lažybų baigtį pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo tada, kai lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas oficialiuose informacijos šaltiniuose, toks rezultatas nėra užprotestuotas ir Bendrovė tai patvirtina.

Lažybų rezultatus paskelbus nedarbo dieną, laimėjimai pradedami mokėti pirmą po jos einančią darbo dieną. Visi lošėjų laimėjimai lošiant nuotoliniame lošime A ir B kategorijos automatais yra nedelsiant kaip pašalinti pažymą iš žetono į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo galimų lošėjų nesąžiningų veiksmų, laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas ar įgytas nesąžiningu būdu laimėjimas. Lošėjo laimėjimas įgytas esant nuotolinio lošimo įrenginio trikčiai, įtakojančiai laimėjimo apskaičiavimą, yra anuliuojamas, o visi lošėjo atlikti statymai grąžinami. Bendrovė turi teisę kompensuoti savo faktines išlaidas, susijusias su pinigų pervedimu iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimų sąskaitą, komercinių bankų ar kitų finansinių įstaigų taikomais mokesčiais, kompensavimas vykdomas kompensavimo sumą išskaitant iš lošėjo pervedamos pinigų sumos.

Pinigų pervedimui taikomas kompensacijos dydis yra nurodytas Bendrovės lošimų interneto svetainėje, Lošėjo lošimų sąskaitoje ir nuotolinio lošimo sutartyje. Kiekvienam pinigų išmokėjimo būdui taikomas kompensavimo dydis yra nurodytas Bendrovės lošimų interneto svetainėje, Lošėjo paskyroje ir nuotolinio lošimo sutartyje.

Negrynųjų pinigų išmokėjimas yra atliekamas ne vėliau nei per 5 penkias darbo dienas nuo lošėjo atlikto pinigų atsiėmimo patvirtinimo Lošėjo paskyroje. Bendrovei išmokant pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje nurodytais būdais ir tvarka negrynaisiais pinigais, toks išmokėjimas yra laikomas kaip pašalinti pažymą iš žetono, kai atitinkama pinigų suma yra nuskaityta nuo Bendrovės mokėjimo sąskaitos.

Kaip pagal įstatymą filmuoti Z ataskaitą

Bendrovė turi teisę atsisakyti atlikti išmokėjimą iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, jei Paskyros savininkas, Bendrovei paprašius, nepateiks asmenybę identifikuojančių dokumentų -o.

Bendrovės lošimo automatų salono administratorius ar kitas asmuo, turintis teisę išmokėti grynuosius pinigus Bendrovės lošimų organizavimo vietoje, privalo iš bet kurio lošėjo, ketinančio atsiimti pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės lošimų automatų salone grynaisiais pinigais, pareikalauti pateikti lošėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę arba pasą. Lošėjui atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą už pinigų išmokėjimą atsakingas asmuo neturi teisės išmokėti pinigų.

Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo metu, lėšos esančios Lošėjo lošimų sąskaitoje, yra neišmokamos. Bendrovė nuotolinių lošimų laimėjimus perveda į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. Lošėjo prašymu Bendrovė privalo išrašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie jo gautas pajamas. Tokį prašymą lošėjas gali pateikti Bendrovei jį atsiųsdamas į [email protected]Bendrovės centrinio biuro adresu arba užpildyti prašymą Bendrovės lošimo automatų salone.

kaip pašalinti pažymą iš žetono kaip atvaizduoti kriptovaliutą kortelėje

Jeigu prieš Bendrovei pastebint šią klaidą, Paskyros savininkas neteisėtai išgrynins lėšas, kurios nepriklauso Jam, be sankcijų, kurios yra galimos pagal įstatymą, neteisingai išmokėta ir išgryninta suma bus laikoma Paskyros savininko skola Bendrovei. Tokiu atveju, kai Paskyros savininkui neteisingai yra pervedamos lėšos, Paskyros savininkas privalo apie tokį įvykį nedelsiant informuoti Bendrovę elektroniniu paštu arba telefonu. Lošėjui pastebėjus apie bet kokias spragas Bendrovės programinėje įrangoje ir arba internetinėje svetainėje, jis privalo: Lošėjui nesilankant šio Reglamento 50 punkto reikalavimų, Bendrovė turi teisę: Bendrovė turi teisę: Atsisakyti įskaityti laimėjimą į lošėjo lošimų sąskaitą, jei: Visi laimėjimai, kurie buvo laimėti lošėjo pažeidus šį Reglamentą, jo priedus ar kitus teisės aktus, yra anuliuojami ir prilyginami santykiu Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios lažybų organizavimą nuotoliniu būdu pateikiamos Reglamento priede Nr.

Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios nuotolinio lošimo B kategorijos automatais organizavimą pateikiamos Reglamento priede Nr. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios nuotolinio lošimo A kategorijos automatais organizavimą pateikiamos Reglamento Priede Nr.

 • Pasaulyje mikroschemas turi milijonai šunų, kačių, žirgų, naminių gyvulių ir paukščių.
 • Ar man reikia z-ataskaitos, kai naudojuosi internetine kasa?
 • Он не был ни особенно удивлен, ни разочарован.
 • Kaip pradėti uždirbti namuose daugiausiai idėjų
 • Теперь он узнал, что оба убеждения были ошибочны, и что среди звезд есть разум, несравненно превосходящий его собственный.
 • Он,пригляделся и тотчас же исполнился сомнением, потому что значение таких же вот линий было ему слишком хорошо известно.

Nuotolinio lošimo lažybų laimėjimai nepaisant laimėjimo dydžio yra įskaitomi į Lošėjo lošimų kaip pašalinti pažymą iš žetono iš karto po to, kai Lažybų įvykių rezultatai paskelbiami Oficialiuose informacijos šaltiniuose, o Bendrovė nurodytus rezultatas paskelbia Bendrovės duomenų bazėje, pasiekiamoje per Lošėjo paskyrą ir Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje. Bendrovė, nusprendusi taikyti nuolaidas, apie tai paskelbia savo lošimų interneto svetainėje, jog tam tikrą laiko tarpą ar periodiškai, visiems ar konkrečiam lošimui bus taikomos vieną ar kelios nuolaidos.

Sprendimą taikyti nuolaidą priima Bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo išleidus įsakymą, kuris yra neatsiejama Reglamento dalis. Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų taikymo sąlygos, nuolaidų kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai.

Konkrečios nuolaidos pasiūlymas vienai Lošėjo lošimų sąskaitai galioja tik vieną kartą, jeigu nuolaidos pasiūlyme ir sąlygose nenurodyta kitaip. Nuolaidos registruojamos Bendrovės duomenų bazėje. Nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta nuolaidos pasiūlyme, gali būti įvykdomos dalimis ir nuolaida suteikiama įvykdžius atitinkamą nuolaidos sąlygų dalį. Jeigu konkrečios nuolaidos sąlygose nenurodoma kitaip, lošėjas, vykdydamas nuolaidos sąlygos, gali laisvai disponuoti savo įmokėtomis lėšomis ir nevykdyti nuolaidos gavimo sąlygų.

Lošėjas, neišpildęs ar nepilnai išpildęs nuolaidos sąlygas, neįgyja teisės į nuolaidos suteikimą.

pardavimo variantai iš pinigų kaip rasti, kaip užsidirbti pinigų

Bendrovė pasilieka teisę panaikinti bet kurias nuolaidas ir laimėjimus, kurie gauti apgaulės būdu, jei įtariama, kad buvo piktnaudžiauta nuolaidos pasiūlymu. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet kuriuo metu, brokerių tipai investicinėje rinkoje tai iš anksto pranešus lošimų interneto svetainėje.

Lošėjas turi nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu pasikeitė informacija, kurią lošėjas pateikė pildant nuotolinio lošimo sutartį ar vėliau po jos.

Bendrovė turi teisę paviešinti informaciją apie lošėjo laimėjimą — lošėjo vardą ir laimėjimo dydį.

Ar galiu kitą dieną sudaryti „zet“ ataskaitas?

Lošėjas sutinka, kad šį informacija bus paviešinta Bendrovės lošimų interneto svetainėje: žaidėjo vardas, laimėjimo dydis. Šie veiksmai bus atliekami vien tik Bendrovės nuožiūra.

Tačiau jeigu tarp šių Paslaugų teikimo sąlygų ir Wolt Bendrųjų sąlygų, taikomų Klientui-Organizacijai, esama bet kokio neatitikimo, prioritetas teikiamas Wolt Bendrosioms sąlygoms. Paslaugų teikimo sąlygos yra sudarytos tik tarp mūsų ir Naudotojo, o ne su Apple Inc. Jūs sutinkate, kad Apple Inc. Užsakymų, pateiktų bet kokiu kitu Naudotojo mokėjimo būdu, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Naudotojo. Informacija apie Partnerių rekvizitus ir produktus bei paslaugas bus pateikta per Wolt App ir Wolt interneto svetainę.

Apie asmenis, įtariamus sukčiavimu ar kitais neteisėtais veiksmais, Bendrovė praneša ikiteisminio tyrimo institucijoms, Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos toliau -Priežiūros tarnyba ir ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

Bendrovė turi teisę nustatyti atitinkamos formos pretenzijų pateikimo formą, kuri yra privaloma visoms lošėjų pateikiamoms pretenzijoms. Lošėjas, norintis pateikti pretenziją Bendrovei, privalo užpildyti bendrovės nustatytos formos pretenziją ir nurodyti savo asmens duomenis, užtikrinančius asmens tapatybės identifikavimąpretenzijos pagrindą bei tikslą.

Pretenzijų pateikimo forma yra nurodyta šio Kaip pašalinti pažymą iš žetono priede Nr. Jei pretenziją pateikia įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas jo atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas.

Kaip pagal įstatymą filmuoti Z ataskaitą

Bendrovė neprisiima atsakomybės už ryšio paslaugas, kuriomis naudojantis yra siunčiama informacija, teikiančių operatorių veiksmus ar kaip pašalinti pažymą iš žetono. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo lošėjo pretenzijos gavimo dienos išsiųsti lošėjui jo nurodytu elektroninio pašto arba korespondencijos adresu išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais.

Bendrovei sustabdžius Paskyros savininko galimybes naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, Bendrovė per 3 tris darbo dienas privalo pateikti lošėjui išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu tokį Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą paaiškinančius motyvus ir esant galimybei pagrindžiančių dokumentų ar kitų duomenų kopijas.

Lošėjas per 5 penkias darbo dienas nuo šio Reglamento 82 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos privalo pateikti Bendrovei duomenis apie tai, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytos Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, yra išnykusios arba nurodyti pagrindus, dėl kurių Bendrovė turėtų panaikinti Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą.

kaip pašalinti pažymą iš žetono apie kopėčių variantus

Taip pat perskaitykite